Powiatowy Zespół Nr 1
Szkół Ogólnokształcących
im. ks. Stanisława Konarskiego
w Oświęcimiu

I Liceum Ogólnokształcące
im. ks. Stanisława Konarskiego w Oświęcimiu

 

Terminy Rekrutacji:

od 23 lipca do 30 lipca 2021 r. do godz. 15.00 – potwierdzenie woli uczęszczania do szkoły poprzez złożenie oryginałów dokumentów: świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały wcześniej złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły;

2 sierpnia 2021r  o godz. 14.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych do szkoły;

 

Dokumentacja:

 1. Kandydat do szkoły składa następujące dokumenty:
 2. wniosek o przyjęcie do szkoły (wydruk z systemu elektronicznej rekrutacji)
 3. poświadczoną przez dyrektora szkoły podstawowej kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej lub oryginał dokumentu, poświadczoną przez dyrektora szkoły podstawowej kopię zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty lub oryginał dokumentu,
 4. dwie podpisane na odwrocie fotografie,
 5. oryginał lub poświadczoną kopię opinii (do wglądu) wydanej przez publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną, w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadpodstawowej
 6. oryginał lub potwierdzoną za zgodność przez dyrektora szkoły podstawowej kopię zaświadczenia
  o uzyskaniu przez kandydata tytułu laureata lub finalisty konkursów o zasięgu ogólnopolskim lub wojewódzkim,
 7. karta zdrowia ucznia.
 8. Dokumentami potwierdzającymi wolę podjęcia nauki w szkole są:
 9. oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej ,
 10. oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu.

 

Terminy rekrutacji uzupełniającej w przypadku wolnych miejsc:

od 3 sierpnia do 5 sierpnia 2021 r. do godz. 14.00 – złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz
z wymaganymi dokumentami;

16 sierpnia 2021 r. o godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły;

17 sierpnia do 20 sierpnia  2021 r. do godz. 15.00 – potwierdzenie woli uczęszczania do szkoły poprzez złożenie oryginałów dokumentów: świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały wcześniej złożone;

23 sierpnia 2021 r. o godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych do szkoły;